Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

PIELĘGNIARKA - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

2014-08-26 03:09:22

W Polsce nie ma wymiany pokoleniowej zarówno wśród pielęgniarek jak i położnych. Więcej osób odchodzi z zawodu (po nabyciu praw emerytalnych), niż go podejmuje.

Zachęcamy do przeczytania rozmowy z Danutą Kusiak, przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

Gdyby cofnęła Pani czas i miał ponownie wybrać zawód. Zostałaby by Pani pielęgniarką?

Decyzję o podjęciu nauki w liceum medycznym podjęłam w ósmej klasie szkoły podstawowej. Myślałam również o zawodzie policjantki, jednak pielęgniarstwo wzięło górę.  Po 35 latach pracy nie żałuję podjętej decyzji.

Zawód wykonywałam na stanowisku  pielęgniarki odcinkowej, pielęgniarki przełożonej, pielęgniarki służby medycyny pracy, a w ostatnim czasie pracuję w samorządzie zawodowym.

- Dla kogo jest ten kierunek studiów a w konsekwencji i zawód? 

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo to studia wymagające, z o wiele większą liczbą godzin zajęć  teoretycznych i praktycznych w porównaniu do innych kierunków, w tym także medycznych. Praca  ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością przy często zbyt niskich wynagrodzeniach. Zawód pielęgniarki wymaga również podnoszenia kwalifikacji poprzez różne formy kształcenia podyplomowego.

Szczególnie potrzebne w tym zawodzie oprócz powołania są także takie cechy jak zrozumienie, spokój, wytrwałość, cierpliwość i wyrozumiałość wobec drugiego człowieka, jak również umiejętność pracy w zespole.
Praca pielęgniarki obciążona jest dużą odpowiedzialnością, często wykonywana w systemie zmianowym na rzecz zbyt wielu pacjentów, wymagająca z jednej strony ogromnej wiedzy i doświadczenia, a drugiej dobrej formy fizycznej.

Pielęgniarstwo jest zawodem samodzielnym. Pielęgniarka jest świadczeniodawcą, samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia, partnerem dla pacjenta i innych pracowników medycznych. Ponosi jak już wspomniałam szeroko rozumianą odpowiedzialność zawodową, prawną, cywilną, pracowniczą i moralną. Ponosi konsekwencje swoich samodzielnych działań w ramach posiadanych kompetencji.

Pielęgniarstwo to zawód z przyszłością. W podmiotach leczniczych brakuje pielęgniarek, ponadto jest to zawód bardzo atrakcyjny w krajach Unii Europejskiej.  Zawód daje duże możliwości rozwoju, wśród  naszych koleżanek mamy doktorów nauk medycznych, doktorów habilitowanych i profesorów.  Prowadzą badania naukowe, są wykładowcami, jak również uznanymi menedżerami.

- Alarmujecie od kilku lat nadchodzący deficyt w tym sektorze. Będą miejsca pracy a nie będzie chętnych. Z czego to wynika?

Z danych opracowanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wynika, że w Polsce nie ma wymiany pokoleniowej zarówno wśród pielęgniarek jak i położnych. Więcej osób odchodzi z zawodu (po nabyciu praw emerytalnych), niż go podejmuje.

Natomiast z roku na rok pacjentów przybywa, ponieważ rośnie grupa seniorów i pacjentów z  chorobami cywilizacyjnymi. Zawód stał się mało atrakcyjny ze względu na między innymi dużą odpowiedzialność i niskie zarobki na poziome 2 tys. zł.

Jak wynika z raportu, co roku około 6-7 tys. osób kończy studia pielęgniarskie, a zaledwie jedna trzecia podejmuje pracę w zawodzie. Za sześć, siedem lat na emeryturę odejdzie ponad 30 proc. pielęgniarek i położnych, obecnie zatrudnionych. Wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1 tysiąc mieszkańców wynosi 5,4 i jest najniższy w Europie.

- Czy dużo miejsc pracy dla pielęgniarek generuje Europa?

Niezadowalające warunki pracy i płacy oferowane przez pracodawców przyczyniają się do podejmowania przez pielęgniarki decyzji o wyjeździe do pracy za granicę. Według danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wyjechało 16115 pielęgniarek i położnych. Wyjeżdżają nie tylko absolwenci uczelni wyższych, ale również pielęgniarki z długoletnim stażem pracy w zawodzie. Zagraniczni pracodawcy oferują bardzo atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy, pomoc w nauce języka, jak równie bardzo dobre warunki socjalne.

- Czy są kraje wiodące, gdzie pielęgniarki chętnie wyjeżdżają? 

Pielęgniarki wyjeżdżają do wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale najwięcej do Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec z których ostatnio jest bardzo dużo ofert. Pojawiają się również oferty z Hiszpanii, Szwajcarii i Norwegii.

- Czy absolwenci pielęgniarstwa z krajów zaprzyjaźnionych typu Ukraina mogą znaleźć pracę w Polsce? Niezależnie czy ukończyli studia u siebie czy też w Polsce?

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 15 lipca 2011 roku określa kiedy przysługuje prawo wykonywania zawodu obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jakie dokumenty powinien przedstawić, aby je otrzymać. Absolwentka kierunku pielęgniarstwa skończonego w Polsce np. obywatelstwa ukraińskiego będzie traktowana identycznie jak absolwentka obywatelstwa polskiego.

W ustawie zostały określone wymogi dotyczące przyznania  prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi, który np. skończył studia u siebie w kraju i pracował w zawodzie. Jednym z nich jest staż adaptacyjny. Po  spełnieniu ustawowych wymogów Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych właściwa ze  względu na planowane miejsce wykonywania zawodu, może przyznać prawo wykonywania zawodu uwzględniając jednostkową sytuację faktyczną  i prawną wnioskodawcy. Po otrzymaniu przez pielęgniarkę cudzoziemkę prawa wykonywania zawodu może ona podjąć pracę w zawodzie. 

Danuta Kusiak
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Zamościu

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska