Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 2014/2015

2015-02-16 09:55:23

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi stypendiów w semestrze letnim 2014/2015. Informujemy, że wszystkie wnioski można składać w kwesturze w terminie do 9 marca 2015 roku. Wyjątek stanowią studenci studiów II stopnia, którzy rozpoczynają studia od marca 2015 roku, takie osoby mogą składać wnioski do 21  marca 2015 roku.

Wnioski można składać:

 • w Kwesturze , pok.17 I piętro
 • lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:
  ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość z dopiskiem "Stypendia".
  (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA! Informujemy, że decyzje stypendialne będą podejmowane po otrzymaniu z MNiSW stosownych danych dotyczących wysokości dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na 2015 rok. W związku z tym każdy student zobowiązany jest zapłacić indywidualnie czesne za miesiące marzec, kwiecień 2015 r. – brak wpłaty będzie skutkować skreśleniem z listy studentów i wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Dodatkowych informacji w sprawie pomocy materialnej dla studentów udziela  Pani Małgorzata Garbula,  tel. 84 677 67 01

Stypendium socjalne

Studenci, którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015, składają skrócony wniosek stypendialny, załącznik nr 6,  w którym oświadczają czy sytuacja w odniesieniu do dokumentów składanych w semestrze zimowym uległa zmianie czy też nie. Jeżeli sytuacja nie uległa zmianie przyjmowany jest dochód wyliczony w semestrze zimowym 2013/2014  jako nadal obowiązujący. Jeżeli nastąpiła zmiana mająca wpływ na zmianę dochodu w rodzinie studenta do skróconego wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające zmianę związane z:

 • utratą dochodu przez studenta bądź członka rodziny:
  utrata pracy – świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania jako osoba bezrobotna z informacją czy pobierany jest zasiłek czy też nie
 • uzyskaniem dochodu przez studenta bądź członka rodziny:
  uzyskanie pracy - zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za ostatni pełny miesiąc
 • zmianą liczby członków w rodzinie w związku z urodzeniem dziecka, śmiercią członka rodziny, ukończeniem szkoły przez członka rodziny – potwierdzone aktem urodzenia, aktem zgonu, oświadczeniem studenta o ukończeniu szkoły przez członka rodziny
   
 • inne dokumenty mające wpływ na zmianę dochodu

Utraty bądź uzyskania dochodu nie stanowi obniżka bądź podwyższenie wynagrodzenia.

Studenci wszystkie zaświadczenie składają w oryginale, dokumenty takie jak akt zgonu, urodzenia, świadectwo pracy itp. Jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II stopnia od marca 2015 roku bez wyjątku składają wniosek standardowy wniosek z kompletem dokumentów wymienionymi poniżej (za 2013 rok).

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Studenci składają wniosek i dokumenty potwierdzające osiągnięcia za okres od 01.03.2014 r. – do 28.02.2015 r.

Każda kopia dokumentu dołączana do wniosku musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Studenci, którzy ubiegają się o stypendium na drugi semestr studiów II stopnia, muszą do wniosku dołączyć wykaz ocen i przedmiotów z ostatniego semestru studiów I stopnia. (Dotyczy to osób, które ukończyły studia I stopnia w uczelni innej niż WSZiA).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Studenci składają nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski:

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce: Dla studenta / Stypendia »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska